2014 - 2017

Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е доброволно сдружение от дружества и физически лица.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

През 02.2017 „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е успешно категоризиран от Министерство на икомиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Документ за категоризация

 

Скъпи приятели,

На 07 юли 2017 почина нашият скъп колега и първи председател на НКИТЕС проф. Румен Стайнов.

Ще го запомним с неговата неоценима помощ за изграждането и укрепването на нашия клъстър.

Един добър приятел ни напусна завинаги.

Поклон пред светлата му памет. 

НКИТЕС