Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи(НКИТЕС) е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икомиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Документ за категоризация

Назад

Въпроси пред висшето образование и научните изследвания през 21 век

XVI–та международната конференция
"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век", Созопол, 29.05-01.06.2018 г.

Организатор на срещата е Технически университет София, Факултет за английско инженерно обучение.

Предизвикателства и актуалните въпроси пред висшето образование и научните изследвания през 21 век са многобройни и ресурсоемки. - Човешкото познание непрестанно расте и се разширява. Прилаганите знания и технологии стават все по-бързо променящи се и все по-сложни. С това непрестанно нараства и нуждата от високи професионални умения и компетентности. Образованието, в частност висшето образование, става все по-критично важно както за отделният човек и бизнес, така и си за човечеството като цяло.

Целта на конференцията е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.

Ползите:

  • Сътрудничество и насърчаване на иновациите.
  • Обмяна на технологии за икономическо развитие и растеж.
  • Подобряване на цялостното благосъстояние на всички граждани.

Според подробен анализ на Евростат „все повече работодатели търсят персонал с необходимите способности да управлява сложна информация, да мисли самостоятелно, да проявява творчество, да използва ресурсите по умен и ефективен начин, както и да общува ефективно.“ (Пълният текст на анализа можете да прочете тук.)

Факултетът за английско инженерно обучение, на ТУ-София
Основан през 1992 година. Обучава студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство".
Обучението се провежда на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в задгранични университети. Обучението завършва с разработка и защита на дипломен проект на английски език.