Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи(НКИТЕС) е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Документ за категоризация

Назад

Среща на учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад.

Конференцията по традиция се проведе в гостоприемната база Лазур на Технически университет – София в град Созопол, в топлите дни от 29 май до 1 юни 2018 г.

Проф. д-р инж. Иван Кралов, Зам.-ректор - научна и приложна дейност на „Технически университет – София“, откри научната среща с позитивните думи, че тази конференция е уникална по това, че по традиция събира широк спектър учени и експерти, от различни поколения, за да обсъдят проекти и идеи в различни области на човешкото познание. Друга позитивна отличителна черта на конференция е участието на множество млади учени от България и други региони по света.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“. Проектът бе представен с доклад "Концептуален модел на стационарна система за наблюдение на ранното предупреждение за горски пожари - ASPires-GEO", представен от доц. Д-р Радослав Делийски, преподавател в Индустриален факултет по английски език на Техническия университет.

Докладът получи специално внимание по време на пленарната сесия.
Текстът на докладът предстои да бъде публикуван в конферентна книга на научния форум.