Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи(НКИТЕС) е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Документ за категоризация

Назад

Участие на НКИТЕС в XI-та национална научно-практическа конференция МЕТРОЛОГИЯ 2014 - София, 20 май


Конференцията "Метрология 2014" с мото "Измерванията и глобалното енергийно предизвикателство" се организира от Българския институт по метрология, Съюза на метролозите в България - ФНТС и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и се проведе в залата на ИА „Българска служба по акредитация“ в София.

Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи взе участие в националната конференция с ясното разбиране, че метрологията, като наука и практика, е неотменима част от интелигентните системи за управление.

НКИТЕС представи компаниите и физическите лица, които обединява и своята учредителна цел „Да спомогне активно за разширяване на ролята на интелигентните системи за управление“, посредством изграждането на инициативни експертни съвети за екипна работа и сътрудничество, по конкретни изследователски въпроси и практически проекти.