Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2018 година.

Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2018 година.

Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2017 година.

Годишният доклад за дейността на сдружението "Национален Клъстър за Интелигентни Транспортни и Енергийни Системи", включващ и годишния финансов отчет е приет на заседание на Управителния...

НКИТЕС. Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2016 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2016 ДО 31.12.2016 НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е...

Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС) е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза.

Основни цели на сдружението са:

  • Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник
  • Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.
  • Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.