Членски състав на клъстера

Настоящият документ е утвърден на заседание на Управителния съвет на НКИТЕС с решение УС-1-2017/10.03.2017 г.

1. Към 01.07.2017 година НКИТЕС включва 14 компании и 5 физически лица. В таблица 1 са изброени компаниите и техния ЕИК/БУЛСТАТ за справка в Търговския/Булстат регистър.

Физическите лица са изброени в таблица 2.

Таблица 1.

Име на фирмата

ЕИК/

Булстат

1.

ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ “ АД

175206054

2.

Професионален информационен мениджмънт- Прима“ АД

(ПИМ-ПРИМА)

130667463

3.

АЙ БИ ЕС – България ЕООД

131086564

4.

СКОРТЕЛ ООД

040653607

5.

СОФТУЕР ГРУП БГ ООД

175274070

6.

ТЕКО АД

041044484

7.

МИКРОПРОЦЕСОРИ И СИСТЕМИ ЗА ТРАНСПОРТ

/МУСАТ/ АД

131275020

8.

ИНТЕПРО Солюшънс ООД

200417978

9.

КОМПЮТЪР СОФТУЕЪР ДЕВЕЛЪПМЪНТ КАМПАНИ

ЕООД

130500959

10.

РОКОН ТРЕЙД АД

121038382

11.

СМАРТ БРОКЕРС ООД

201801191

 

12.

КАНТЕК ЕООД

131179591

13.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО

Булстат:

000210319

14.

Технически Университет-София-Технологии ЕООД

 

130506225


 

Таблица 2.

N

Име

1

Д-р. инж. Николай Илиев

2 инж. Борис Попов

3

Д-р. инж. Валентин Стоев

4

Д-р. инж. Веселин Янков

5

Адв. Валери Коев2. В Уеб портала на НКИТЕС (www.cluster-ites.org) е публикуван настоящия документ. Достъпът до документа е публичен.


София, 01.07.2017
Изготвил:

инж. Борис Попов

изп. Директор

НКИТЕС