Официални съобщения

НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕС обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и...
ПОКАНА

Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2021 от 17.03.2021 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се проведе онлайн на 17.09.2021 г., от 16.00 ч.
На 17.03.2021 от 14:00 ще се проведе управителен съвет на НКИТЕС.

В случай, че пандемичната обстановка не позволява, управителният съвет ще се проведе онлайн.
Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2020-31.12.2020.

Счетоводство се води съгласно приетите в България счетоводни стандарти.

През финансовата 2020 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са от членски внос (редовен и целеви) и европейско финансиране.
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“   ПОКАНА За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“   Уважаеми членове на НКИТЕС, На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание...