Официални съобщения

На заседанието присъстват следните членове на УС на НКИТЕС, избрани на ОС на НКИТЕС, проведено на 07.09.2022 г., а именно:

 

1. Борис Николов Попов

2. Милчо Иванов Боров

3. Пламен Любомиров Киров

 

Заседанието се ръководи от инж. Борис Николов Попов, който установи че е налице изискуемия от чл. 34 ал. 1 от Устава на НКИТЕС кворум.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1....
Съгласно чл. 26 ал. 1 изр. 1 предл. първо от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Сдружение „Сдружение национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ Ви кани на 7 септември 2022 г. /сряда/ от 15.00 ч. на адреса на управление на Сдружението - гр. София, бул. „Никола Петков“ № 81 – за участие в Общото събрание на Сдружение „Сдружение национален клъстер за интелигентни транспортни и...
Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-1-2022/22.02.2022г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се проведе на 12.05.2022 г., от 16.00 ч. в сградата на КАНТЕК при следния ДНЕВЕН РЕД:


Приемане на доклада на УС и председателя...
На 22.02.2022 от 14:00 ще се проведе онлайн Управителен съвет на НКИТЕС.

Дневният ред е:

1. Приемане на доклада за дейността и финансовия отчет за 2021 година.

2. Утвърждаване на членския състав на НКИТЕС.

3. Поготовка на Общо събрание на НКИТЕС.

4. Разни

Поканите за онлайн участието ще бъдат изпратени няколко дни предварително.

Докладът за дейността и финансовия отчет са публикувани на...
НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕС обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и...