Официални съобщения

На 22.02.2022 от 14:00 ще се проведе онлайн Управителен съвет на НКИТЕС.

Дневният ред е:

1. Приемане на доклада за дейността и финансовия отчет за 2021 година.

2. Утвърждаване на членския състав на НКИТЕС.

3. Поготовка на Общо събрание на НКИТЕС.

4. Разни

Поканите за онлайн участието ще бъдат изпратени няколко дни предварително.

Докладът за дейността и финансовия отчет са публикувани на...
НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕС обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и...
ПОКАНА

Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2021 от 17.03.2021 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се проведе онлайн на 17.09.2021 г., от 16.00 ч.
На 17.03.2021 от 14:00 ще се проведе управителен съвет на НКИТЕС.

В случай, че пандемичната обстановка не позволява, управителният съвет ще се проведе онлайн.
Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2020-31.12.2020.

Счетоводство се води съгласно приетите в България счетоводни стандарти.

През финансовата 2020 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са от членски внос (редовен и целеви) и европейско финансиране.