TOP-Picture-01

Image

Членски състав на клъстера

Настоящият документ е утвърден на заседание на Управителния съвет на НКИТЕС.

1. Към 15.01.2020 година НКИТЕС включва 10 компании и 3 физически лица. В таблица 1 са изброени компаниите и техния ЕИК/БУЛСТАТ за справка в Търговския/Булстат регистър.

Физическите лица са изброени в таблица 2.

Таблица 1.

Име на фирмата

ЕИК/

Булстат

1.

ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ “ АД

175206054

2.

Професионален информационен мениджмънт- Прима“ АД

(ПИМ-ПРИМА)

130667463

3.

СКОРТЕЛ ООД

040653607

4.

СОФТУЕР ГРУП БГ ООД

175274070

5.

ТЕКО АД

041044484

6.

ИНТЕПРО Солюшънс ООД

200417978

7.

РОКОН ТРЕЙД АД

121038382

8.

СМАРТ БРОКЕРС ООД

201801191

9.

КАНТЕК ЕООД

131179591

10.

Технически Университет-София-Технологии ЕООД

130506225


 

Таблица 2.

N

Име

1

Д-р. инж. Николай Илиев

2

Инж. Борис Попов

3

Д-р. инж. Веселин Янков


2. В Уеб портала на НКИТЕС (www.cluster-ites.org) е публикуван настоящия документ. Достъпът до документа е публичен.


София, 15.01.2020
Изготвил:

инж. Борис Попов

Председател на УС

НКИТЕС