Legal Messages

null Покана за участие в редовно общо събрание на 17.09.2021 от 16:00

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“


 

ПОКАНА

За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“


 

Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2021 от 17.03.2021 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се проведе онлайн на 17.09.2021 г., от 16.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на доклада на УС и председателя за дейността на Сдружението за 2020 г.

Проект за решение: Приема доклада за дейността на Сдружението за 2020 г.

  1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.

Проект за решение: Приема ГФО за 2020 г.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за финансовата 2020 г.

Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на УС за финансовата 2020 г.

  1. Разни.

Проекти за решения: текущи по предложение на членове на сдружението.

Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messages. При липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.


 

София, 23.07.2021 г.


 

Председател на Управителния съвет


 

инж. Борис Попов