Legal Messages

null НКИТЕС. Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2020 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица.

НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

Основни цели на сдружението са:

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

За постигане на поставените цели през 2020 година бяха извършени следните дейности.

1. Преглед на компаниите, членове на клъстъра и анализ на активно участващите в организацията. Компании, които не желаят или не спазват Устава на Сдружението са изключени от състава НКИТЕС.

Към 31.12.2020 НКИТЕС включва 10 компании и 3 физически лица, доказали своята ангажираност към организацията.

2. Договорът, съфинансиран от Европейската комисия с предмет: Разработка на концептуално ниво на „Система за превенция и ранно предупреждение от горски пожари“- ASPires приключи в срок. Към 31.12.2020 бяха приключени и всички финансови ангажименти. Разработеният реален модел на кула за стационарно наблюдение, оборудвана със специализирани камери и метеостанция показа много висока ефективност и е разположен за опитна експлоатация в пожарната бригада в Банско.

НКИТЕС е в състояние да прилага разработената система в реални обекти.

Успешното изпълнение на този проект е крачка към регулярното ни участие в живота на европейската общност.

3. Поддържане в пълно експлоатационно състояние на вътрешната система на НКИТЕС за съвместна работа.

4. Поддържа се правилник за водене на финансово счетоводната дейност, който се допълва, в зависимост от потребностите.

5. В съществуващата документна система са качени всички финансови, организационни и други документи.

6. Пандемичната обстановка не позволи участието на НКИТЕС в специализирани търговски изложения.

Дейността на НКИТЕС през 2020 година следва да се насочи в следните направления:

1. Увеличаване на броя на членовете на НКИТЕС с физически и юридически лица, (но не на всяка цена) запълващи наличните празнини, касаещи проблематиката интелигентни системи в транспорта, енергетиката и други икономически сфери.

2. Съществено подобряване на съвместната работа и информираност на членовете на НКИТЕС, чрез използването на изградените в НКИТЕС системи.

3. Управителният съвет счита, че трябва да се наблегне на дейностите, подпомагащи утвърждаването на членовете на НКИТЕС на българския и европейския пазар. В това отношение се очаква активна позиция и на самите членове на НКИТЕС.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода 01.01.2020 до 31.12.2020


 

Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2020-31.12.2020.

Счетоводство се води съгласно приетите в България счетоводни стандарти.

През финансовата 2020 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са от членски внос (редовен и целеви) и европейско финансиране.

Приключването на финансовата 2020 година е изпълнено от инж. Борис Попов, Председател на Управителния съвет на НКИТЕС. През 01.2020 година са подадени електронно и приети документите към НСИ, а през 03.2020 към НАП, с което ангажиментите на НКИТЕС към държавните финансови институции са изпълнени.

Справките от НАП показват липсата на задължения към държавните финансови институции.

Всички финансови документи са налични и се съхраняват от Председателя на управителния съвет инж. Борис Попов.

Подадените към НАП комплект от документи е наличен в електронната система на НКИТЕС.

В електронната система на НКИТЕС са налични и всички електронни извлечения от счетоводната система и обслужващите банки.


 

Към 31.12.2020 НКИТЕС няма финансови задължения.

Данните показват, че няма реализирани загуби спрямо 31.12.2019 година.

НКИТЕС няма реализирана през 2020 година търговска дейност и съответно няма печалба от търговска дейност.

Към настоящия финансов отчет са приложени:

1. Баланс за 2020 година.

2. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2020 година.

3. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 3112.2020 година.

4. Отчет за собствения капитал за 2020 година.

 

София, 12.02.2021

инж. Борис Попов

НКИТЕС, Председател на УС