Legal Messages

null НКИТЕС. Покана за свикване на Общо събрание на 19.04.2017

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на

СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, наричано по-долу НКИТЕС, на основание чл.24, ал.1 от Устава на сдружението, с решение на свое редовно заседание от 10.03.2017 г., свиква Общо събрание на членовете на НКИТЕС,

При следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за освобождаване на проф. д-р. инж. Румен Стайнов като член на Управителния съвет на НКИТЕС.

  2. Вземане на решение за отписване на Димитър Аспарухов Иванов, ЕГН 5307286684 от състава на Управителния съвет на НКИТЕС поради настъпила смърт.

  3. Приемане на годишен отчет за дейността на НКИТЕС за 2016 г.

  4. Обсъждане на промени и взимане на решения за състава на Управителния съвет.


 

И следните проекти на решения:


 

  1. Освобождаване на проф. д-р. инж. Румен Стайнов като член на Управителния съвет на НКИТЕС.

  2. Отписване на Димитър Аспарухов Иванов ЕГН 5307286684 от състава на Управителния съвет на НКИТЕС поради настъпила смърт.

  3. Одобряване на годишния отчет за дейността на НКИТЕС за 2016 г.

  4. Утвърждаване на нов състав на Управителния съвет.


 

С дата, час и място на провеждане:

19.04.2017, 14.00 часа, в адреса на управление на сдружението в град София, бул. „Никола Петков”№81.

Писмените материали, свързани с посочения дневен ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на членовете и на лицата, имащи право да участват в неговата работа без право на глас, в седалището на сдружението в град София, бул. „Никола Петков” № 81. При поискване материалите се предоставят безплатно. Писмените материали са публикувани във вид на нередактируеми файлове в раздела за официални съобщения на интернет - страницата на НКИТЕС.

 

Изпълнителен директор:

Инж. Борис Николов Попов