Legal Messages

Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2020-31.12.2020.

Счетоводство се води съгласно приетите в България счетоводни стандарти.

През финансовата 2020 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са от членски внос (редовен и целеви) и европейско финансиране.
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“   ПОКАНА За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“   Уважаеми членове на НКИТЕС, На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание...
  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА   НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица. НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387. НКИТЕС е организиран на технологично пазарен...