Legal Messages

Годишният доклад за дейността на сдружението "Национален Клъстър за Интелигентни Транспортни и Енергийни Системи", включващ и годишния финансов отчет е приет на заседание на Управителния съвет с решение УС-01-2018 / 09-02-2018.
На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2018 от 09.02.2018 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 26.07.2018 г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД
 Националният клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи / НКИТЕС / взе участие по покана от Министъра на икономиката в конференция “Индустрия 4.0 – Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика”, която се състоя на 31.03.2017 г. в “София Тех Парк”. Конференцията се проведе със съдействието на Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за...
Members of the cluster This document was approved at a meeting of the Management Board of the NCITES.  1.  As of January ,2020 NCITES includes 10 companies and 3 natural persons. In Table1 is a list of the companies and their EIC / BULSTAT (Unified Identity Code / Unified Register for Identification of Economic and Other Subjects in the Republic of Bulgaria). ...
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2016 ДО 31.12.2016 НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица. НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел. НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните...