Официални съобщения

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“   ПОКАНА За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“   Уважаеми членове на НКИТЕС, На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание...
  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2019 ДО 31.12.2019   НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица. НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387. НКИТЕС е организиран на...
Годишният доклад за дейността на сдружението "Национален Клъстър за Интелигентни Транспортни и Енергийни Системи", включващ и годишния финансов отчет е приет на заседание на Управителния съвет с решение УС-01-2018 / 09-02-2018.