Членски състав на клъстера

Настоящият документ е утвърден на заседание на Управителния съвет на НКИТЕС.

1. Към 31.12.2023 година НКИТЕС включва 10 компании и 3 физически лица. В таблица 1 са изброени компаниите и техния ЕИК/БУЛСТАТ за справка в Търговския/Булстат регистър.

Физическите лица са изброени в таблица 2.

Таблица 1.

Име на фирмата

ЕИК/

Булстат

1.

ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ “ АД

175206054

2.

Професионален информационен мениджмънт- Прима“ АД

(ПИМ-ПРИМА)

130667463

3.

СОФТУЕР ГРУП БГ ООД

175274070

4.

ТЕКО АД

041044484

5.

ИНТЕПРО Солюшънс ООД

200417978

6.

РОКОН ТРЕЙД АД

121038382

7.

КАНТЕК ЕООД

131179591

8.

9.

Технически Университет-София-Технологии ЕООД

ТРИПКО ЕООД

130506225

204851979

 

Таблица 2.

N

Име

1

Д-р. инж. Николай Илиев

2

Инж. Борис Попов


2. В Уеб портала на НКИТЕС (www.cluster-ites.org) е публикуван настоящия документ. Достъпът до документа е публичен.


София, 13.12.2023
Изготвил:

инж. Борис Попов

Председател на УС

НКИТЕС