Участие на НКИТЕС в Smart Cities 2019

София, България, 16-18 април 2019 г,
в Интер Експо Център се проведе традиционното международно изложение „Интелигентни градове” (Smart Cities 2019).

В дните на събитието бяха представени широк спектър от най-съвременни технологии и приложения, свързани с изграждането и управлението на интелигентни градове:

    Енергийна ефективност;
    Устойчиво развитие и мобилност;
    Интелигентни мрежи и облачни услуги;
    Информационни системи за управление;
    Географски информационни системи (ГИС)
    ИКТ в логистиката и управление на отпадъците;
    Информационни платформи и Интернет на нещата (IoT);
    Интелигентно планиране, моделиране и градоустройство;
    ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение;
    Информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове.

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.
Една от най-характерните особеностите на град София, столицата на България, е покритата със зеленина планина Витоша, която естествено се слива с града. Планината и гората закриля, обогатява и облагородява по несравним начин екосистемата на Столична община.

Без горите на парк Витоша градът би бил обречен,
но дали столичани и гостите на града, се замислят за това.

Това е основната причина, поради която членуващите в НКИТЕС компании за втора поредна година представихме натрупания от нас опит в изграждането на системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари и по-специално системата ASPires-GEO.

Извършихме и многобройни демонстрации на живо.
Представихме възможностите на изградената от нас интелигентна наблюдателна точка в Парк Пирин, Банско, България. Реализирана и функционираща с цел пилотна експлоатация и натрупване на реални опитни данни в системата.

Честа тема в разговорите с посетителите на щанда беше въпроса: Възможно ли е организирането на система за наблюдение и ранна превенция на горски пожари върху територията на парка Витоша, използвайки системата ASPires-GEO.


Повече информация за превенцията срещу горски пожари и за пилотната реализация на система ASPires-GEO може да прочете на сайта на проекта - https://www.aspires.eu.

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Към системата могат да бъдат включени една или множество измервателни точки.
Всяка от тях може да измерва и натрупва ежеминутно данни за: температура, влажност, налягане на въздуха, барометрично налягане, точка на оросяване, моментна и средна скорост на вятъра, пик на вятъра, средна и главна посока на вятъра. При нужда могат да бъдат добавени и измервателни сензори за количество на валежите и за слънчевото лъчение, което достига до измервателната точка (UV sensor и Lux sensor).

Изграждането на защитен частен облак осигурява:

  • Високо ниво на защита на данните;
  • Технология за свободно разгръщане и надграждане на системата;
  • Широки възможности за интегриране и вграждане в други системи за специализирано наблюдение и превенция.

Предлаганата метеорологична измервателна система може и подсигурява постоянен информационен поток – ежеминутно 365х24.

Получените измервателни данни могат да бъдат използвани, както за професионален изследователски анализ, така и за да внасят точна и актуална метеорологична информация в други специализирани информационни системи. Например, да бъде част от:

  • Система за детектиране и превенция срещу горски пожари;
  • Земеделски информационни системи;
  • Туристически информационни системи;
  • Системи за управление на ветро и соларни паркове;

Практически семинар „Ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

На 9 ноември 2018 г., в планината над град Банско, на ски пистата в района на "Чалин Валог", бе проведен практически семинар за превенция срещу пожари, чрез рано откриване и известяване за наличието на горещо огнище.

Демонстрацията и експериментите бяха извършени в сътрудничество и с безценната подкрепа на Българския национален орган за управление при извънредни ситуации, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", при Министерство на вътрешните работи на България.


Целта на семинара бе да представи постигнатото по проект ASPires и да се демонстрират на живо практическите възможности на проектираната платформа за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари.

На терена на пистата, в естествена планинска среда, беше изградена опитна постановка от специализирани сензори и система за наблюдение и известяване при възникване на горски пожар с чиято помощ, от разстояние поне няколкостотин метра, да бъде открито и известено възникването на горски пожар.

Инсталирането на специални сензори, свързани с ранното откриване на признаци на горски пожари, бе извършено от страна на COMICON.

„Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ разположи система за ранно откриване на горски пожари - ASPires-GEO, която с помощта на инфрачервена камера и допълнително хардуерно и софтуерно оборудване да следи за възникването на пожар.

От страна на пожарната команда, беше симулиран горящ огън чрез изгаряне на олющена слама. След няколко секунди пожарът бе разпознат от инсталираното оборудване. Системата автоматично алармира наличието на пожар чрез SMS известяване до мобилните телефонни номера, предоставени от присъстващите.

Опитът показа, че платформата ASPires е напълно работоспособна и в състояние да извършва ранно откриване и предотвратяване на горски пожари.

За повече информация, вижте сайта на проекта - www.aspires.eu

"Кариери 2018", 23 и 24 октомври, Технически университет София

"Кариери 2018" - дни на кариерата в Техническия университет София, 23 до 24 октомври 2018 г.
/Ежегоден бизнес и технологичен форум събиращ под покрива на Технически университет София експерти, студенти и представители на държавни институции и бизнес организации./

Форумът бе открит с позитивните думи на проф. дтн инж. Георги Михов – Ректор на Технически университет София. Със свои думи към форума се обърнаха и присъстващите на събитието представители на Министерството на образованието, Агенцията по заетостта, Председателя на Българската асоциация на индустриалния капитал и други известни представители на обществения живот в България.

В рамките на събитието представителите на бизнеса показахме много нови технологии и технически системи, за да покажем на студентите правилно разбиране на квалификациите, които трябва да придобият.

„Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ представи работата и постиженията по проекта ASPires - „Разширени системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“.

Високотехнологичният характер на проекта предизвика вниманието на гостите и щандът на НКИТЕС беше посетен от ректора на Техническия университет и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Многократно бе демонстриран и наблюдателния модул ASPIRES-GEO, предизвиквайки голям интерес от страна на посетителите.

Въпроси пред висшето образование и научните изследвания през 21 век

XVI–та международната конференция
"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век", Созопол, 29.05-01.06.2018 г.

Организатор на срещата е Технически университет София, Факултет за английско инженерно обучение.

Предизвикателства и актуалните въпроси пред висшето образование и научните изследвания през 21 век са многобройни и ресурсоемки. - Човешкото познание непрестанно расте и се разширява. Прилаганите знания и технологии стават все по-бързо променящи се и все по-сложни. С това непрестанно нараства и нуждата от високи професионални умения и компетентности. Образованието, в частност висшето образование, става все по-критично важно както за отделният човек и бизнес, така и си за човечеството като цяло.

Целта на конференцията е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.

Ползите:

  • Сътрудничество и насърчаване на иновациите.
  • Обмяна на технологии за икономическо развитие и растеж.
  • Подобряване на цялостното благосъстояние на всички граждани.

Според подробен анализ на Евростат „все повече работодатели търсят персонал с необходимите способности да управлява сложна информация, да мисли самостоятелно, да проявява творчество, да използва ресурсите по умен и ефективен начин, както и да общува ефективно.“ (Пълният текст на анализа можете да прочете тук.)

Факултетът за английско инженерно обучение, на ТУ-София
Основан през 1992 година. Обучава студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство".
Обучението се провежда на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в задгранични университети. Обучението завършва с разработка и защита на дипломен проект на английски език.