РОКОН АД

РОКОН АД / Rocon Trade PlC
Производство на оборудване за разпределителна мрежа на електроенергийната система.

През 1988 г. колектив от избрани специалисти в България стартира работа по дългосрочен проект за разработка и производство на гама цифрови устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика. В този колектив са включени експерти от Националната електрическа компания, Техническия университет, подведомствените институти на Министерство на енергетиката – „Енергопроект“ и „Техенерго“. Проектът има подкрепата на държавата и стартира на базата на целева субсидия. Ръководството му е възложено на специалисти от секция „Управление на роботи“ към Института по техническа кибернетика и роботика (ИТКР) при Българска академия на науките – тогава един от най-известните и водещи институти в страните от Източна Европа. На базата на този колектив през 1990 г. е създадено дружеството РОКОН АД, чиято основна задача е да доведе проекта до успешен край.

 

Основните направления в дейността на РОКОН са:

  • Разработка и производство на съвременни цифрови устройства, предназначени главно за обекти на преносната и разпределителна мрежа на електроенергийната система, както и в енергийното стопанство на промишлени предприятия от различни области на икономиката;
  • Проектиране, реконструкция, инженеринг и частично или цялостно изграждане на обекти (подстанции) в преносната и/или разпределителната мрежа на електроенергийната система;
  • Изграждане на системи за автоматизация (SCADA-системи, регистриращи системи);
  • Научно-изследователска дейност, свързана с използване на нови и възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Уеб сайт на компанията:                  
http://www.roconbg.com/bg