УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ”

/ НКИТЕС /

 

В Ъ В Е Д Е Н И Е

 

Клъстерът е доброволно сдружение от дружества, представители на различни отраслови и между отраслови сектори на производството в даден регион, в случая – в България страните от Дунавския регион и Черноморския басейн. Целта е да се постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността във възможно най-много сфери на дейност и разширяване на спектъра от ресурси на всеки отделен участник, да подпомага развитието на научните и практически проекти в областта на Интелигентните системи за  управление и контрол с приоритет в областите транспорт и енергетика, както и в областите на околната среда и икономиката. По този начин се създават възможности за организиране на група производители – юридически лица, еднолични търговци и физически лица, около един или няколко обединяващи ги продукти или услуги, които да бъдат привлекателни за български и чуждестранни инвеститори.

„Национален Клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи” (НКИТЕС) е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура. Към него са привлечени и други обслужващи сектора фирми и организации, както и научни, обучаващи и приложни звена и представителни организации на бизнеса.

Сдружението участва активно при изработката на националните и европейски стандарти свързани с системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

Устав на НКИТЕС - pdf документ >>