Официални съобщения

null Годишен доклад за дейността и фанансов отчет за 2019 година

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2019 ДО 31.12.2019


 

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица.

НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

Основни цели на сдружението са:

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

За постигане на поставените цели през 2019 година бяха извършени следните дейности.

1. Преглед на компаниите, членове на клъстъра и анализ на активно участващите в организацията. Компании, които не желаят или не спазват Устава на Сдружението са изключени от състава НКИТЕС.

Към 31.12.2019 НКИТЕС включва 10 компании и 3 физически лица, доказали своята ангажираност към организацията.

2. Договорът, съфинансиран от Европейската комисия с предмет: Разработка на концептуално ниво на „Система за превенция и ранно предупреждение от горски пожари“- ASPires приключи в срок. Към 20.12.2019 координаторът по проекта съобщи официално, че Европейската комисия е акцептирала постигнатите резултати. За януари 2020 година е планирано финансовото приключване на проекта от страна на координатора. Разработеният реален модел на кула за стационарно наблюдение, оборудвана със специализирани камери и метеостанция показа много висока ефективност. НКИТЕС е в състояние да прилага разработената система в реални обекти.

Успешното изпълнение на този проект е крачка към регулярното ни участие в живота на европейската общност.

3. Поддържане в пълно експлоатационно състояние на вътрешната система на НКИТЕС за съвместна работа.

4. Поддържа се правилник за водене на финансово счетоводната дейност, който се допълва, в зависимост от потребностите.

5. В съществуващата документна система са качени всички финансови, организационни и други документи.

6. През април 2019 година беше организирано второто участие на НКИТЕС в изложението Smart Cities 2019. Бяха установени контакти с търговски представителства на водещи световни компании и държави. Заявено е участието на НКИТЕС и през 2020 година.

Дейността на НКИТЕС през 2020 година следва да се насочи в следните направления:

1. Увеличаване на броя на членовете на НКИТЕС с физически и юридически лица, (но не на всяка цена) запълващи наличните празнини, касаещи проблематиката интелигентни системи в транспорта, енергетиката и други икономически сфери.

2. Съществено подобряване на съвместната работа и информираност на членовете на НКИТЕС, чрез използването на изградените в НКИТЕС системи.

3. Управителният съвет счита, че трябва да се наблегне на дейностите, подпомагащи утвърждаването на членовете на НКИТЕС на българския и европейския пазар. В това отношение се очаква активна позиция и на самите членове на НКИТЕС.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода 01.01.2019 до 31.12.2019


 

Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2019-31.12.2019.

През финансовата 2019 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са от членски внос (редовен и целеви) и краткосрочни кредити, използвани за финансиране на проекта ASPires.

Приключването на финансовата 2019 година е изпълнено от инж. Борис Попов, Председател на Управителния съвет на НКИТЕС. През 01.2019 година са подадени електронно и приети документите към НСИ и НАП, с което ангажиментите на НКИТЕС към държавните финансови институции са изпълнени.

Справките от НАП показват липсата на задължения към държавните финансови институции.

Всички финансови документи са налични и се съхраняват от Председателя на управителния съвет инж. Борис Попов.

Подадените към НАП комплект от документи е наличен в електронната система на НКИТЕС.

В електронната система на НКИТЕС са налични и всички електронни извлечения от счетоводната система и обслужващите банки.

Фактурирания членски внос (редовен и целеви) за 2019 година е в размер на 6350 лева. Постъпленията от финансирания по проекта ASPires са планирани за месец януари 2020. 

Разходите за 2019 година възлизат на 47187.42 лева. Разходите са свързани с разходи за външни услуги и разходи за управление, свързани основно с проекта ASPires и участието на НКИТЕС в специализирани изложения.

През 2019 година е използван краткосрочен безлихвен заем в размер от 24000 лева, срещу който са финансирани дейности по проекта ASPires, подлежащи на отчитане през 2019 година. Общият размер на заемите към 31.12.2019 възлиза на 36000.00 лева и се покрива изцяло от финалното финансиране на проекта ASPires, планирано за 01.2020. Заемите подлежат на връщане към момента на получаване на финансирането. Заемите са безлихвени и нямат никакви такси и други тежести.

Към 31.12.2019 година неплатения членски внос е в размер на 3752.76 лева. 

Банкова наличност към 31.12.2018 година е в размер на 1642.57 лева.

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 45912.10 лева и ще бъдат изравнени към 01.2020.

Финансовият резерв към 31.12.2019 е увеличен и е в размер на 16506.68 лева ( 10712.45 лева към 31.12.2018 ).

Данните показват, че няма реализирани загуби спрямо 31.12.2018 година и няма реализирани задължения, които да не са покрити от наличните банкови ресурси и очаквани финансирания по проекта ASPires.

НКИТЕС няма реализирана през 2019 година търговска дейност и съответно няма печалба от търговска дейност.


 

София, 15.01.2020

инж. Борис Попов

НКИТЕС, Председател на УС