Официални съобщения

null Покана за участие в Управителен съвет на 17.03.2021

Покана

за Участие в Управителен съвет

На 17.03.2021 от 14:00 ще се проведе управителен съвет на НКИТЕС.

В случай, че пандемичната обстановка не позволява, управителният съвет ще се проведе онлайн.

На управителния съвет ще бъдат разгледани следните теми:

1. Отчет за дейността и финансов отчет за 2020 година.

2. Проект на отчета е публикуван https://www.cluster-ites.org/bg/web/guest/messages

3. Утвърждаване на членския състав на НКИТЕС.

4. Решение за свикване на Общо събрание.

5. Разни

 

С Уважение

инж. Борис Попов

Председател на Управителния съвет