Legal Messages

null НКИТЕС. Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2021 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2021 ДО 31.12.2021

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица.

НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕС обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения.

Основни цели на сдружението са:

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

За постигане на поставените цели през 2021 година бяха извършени следните дейности.

1. Преглед на компаниите, членове на клъстъра и анализ на активно участващите в организацията.

Към 31.12.2021 НКИТЕС включва 10 компании и 3 физически лица, доказали своята ангажираност към организацията.

2. Поддържане в пълно експлоатационно състояние на вътрешната система на НКИТЕС за съвместна работа.

3. Поддържа се правилник за водене на финансово счетоводната дейност, който се допълва, в зависимост от потребностите.

4. В съществуващата документна система са качени всички финансови, организационни и други документи.

5. Пандемичната обстановка не позволи участието на НКИТЕС в специализирани търговски изложения и други мероприятия. Пандемията оказва силно отрицателно влияние върху дейността на клъстъра.

Дейността на НКИТЕС през 2022 година следва да се насочи в следните направления:

1. Увеличаване на броя на членовете на НКИТЕС (но не на всяка цена) запълващи наличните празнини, касаещи проблематиката „интелигентни системи“ в транспорта, енергетиката и други икономически сфери.

2. Съществено подобряване на съвместната работа и информираност на членовете на НКИТЕС, чрез използването на изградените в НКИТЕС системи.

3. Управителният съвет счита, че трябва да се наблегне на дейностите, подпомагащи утвърждаването на членовете на НКИТЕС на българския и европейския пазар. В това отношение се очаква активна позиция и на самите членове на НКИТЕС.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода 01.01.2021 до 31.12.2021


 

Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2021-31.12.2021.

Счетоводство се води, съгласно приетите в България счетоводни стандарти.

През финансовата 2021 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност. В този аспект на 17.01.2022 е подадена в търговския регистър декларация по чл.38 ал.9 т.2 от закона за счетоводството за липса на търговска дейност, което освобождава сдружението от публикуване на финансов отчет в търговския регистър.

Приходите в НКИТЕС са от редовен членски внос.

Приключването на финансовата 2021 година е изпълнено от инж. Борис Попов, Председател на Управителния съвет на НКИТЕС. Данните към Националния статистически институт и НАП ще бъдат предадени през 03.2022.(Данните към НСИ се подават след 01.03.2022).

Справките от Счетоводната система на клъстъра показват липсата на задължения.

Всички финансови документи са налични и се съхраняват от Председателя на управителния съвет инж. Борис Попов.

В електронната система на НКИТЕС са налични и всички електронни извлечения от счетоводната система и обслужващите банки.

Към 31.12.2021 НКИТЕС няма финансови задължения.

Данните показват, че няма намаление на резерва от членски внос спрямо 31.12.2021 година.

Към настоящия финансов отчет са приложени:

1. Баланс за 2021 година.

2. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2021 година.

 

 

София, 17.01.2022

инж. Борис Попов

НКИТЕС, Председател на УС