Legal Messages

null НКИТЕС. Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2016 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2016 ДО 31.12.2016

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица.

НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел.

НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

Основни цели на сдружението са:

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

За постигане на поставените цели през 2016 година бяха извършени следните дейности.

1. Преглед на компаниите, членове на клъстера и анализ на активно участващите в организацията. Компании, които не желаят или не спазват Устава на Сдружението са изключени от състава НКИТЕС с решение на Управителния съвет УС-1-2017/10.03.2017.

Към 10.03.2017 НКИТЕС включва 14 компании и 5 физически лица, доказали своята ангажираност към организацията.

2. Бяха подадени документи към Агенцията за малки и средни предприятия, по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ за категоризиране. Тази стъпка отваря възможности за кандидатстване по цитираната по-горе програма. Резултатите ще бъдат известни към 04.2017.

3. Беше сключен договор с Европейската комисия, по силата на който НКИТЕС участва като бенифициент. Договорът стартира от 01.05.2017. Като част от отговорностите на НКИТЕС е изготвен Уеб сайт www.aspires.eu, съдържащ допълнителна информация по този договор. Управлението на клъстера оценява високо тази стъпка, защото тя легитимира на практика нашата организация в европейския съюз. Успешното изпълнение на нашите ангажименти е крачка към регулярното ни участие в живота на европейската общност.

4. Работата по изграждането на портал Общинска Телематика за предоставяне на услуги в областта на транспорта и административното управление продължава, но все още няма достатъчно участие от членовете на НКИТЕС, за да може тази дейност да приключи. Някои обективни пречки, свързани с липса на собствена техника и развойни ресурси очакваме да се решат през 2017 г във връзка с т.2 от този доклад.

5. Поддържане в пълно експлоатационно състояние на вътрешната система на НКИТЕС за съвместна работа.

6. Изработен е правилник за водене на финансово счетоводната дейност, който ще се допълва, в зависимост от потребностите.

7. В съществуващата документна система са качени всички финансови, организационни и други документи.

Дейността на НКИТЕС през 2017 година следва да се насочи в следните направления:

1. Увеличаване на броя на членовете на НКИТЕС с физически и юридически лица, ( но не на всяка цена) запълващи наличните празнини, касаещи проблематиката интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

2. Привличане като членове или като партньори на финансови институции, които да осигурят финансовата платформа за участие в големи търгове.

3. Съществено подобряване на съвместната работа и информираност на членовете на НКИТЕС, чрез използването на изградените в НКИТЕС системи.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


 

Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2016-31.12.2016.

През финансовата 20156година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са само от членски внос.

Приключването на финансовата 2016 година е изпълнено от инж. Борис Попов, заместник председател и изпълнителен директор на НКИТЕС. През 02.2017 година са подадени електронно документите към НСИ и НАП, с което ангажиментите на НКИТЕС към държавата са изпълнени

Всички финансови документи са налични и се съхраняват от изпълнителния директор инж. Борис Попов.

Подадените към НАП комплект от документи е наличен в електронната система на НКИТЕС.

Фактурирания членски внос за 2016 година е в размер на 9550 лева. Разходите за 2016 година възлизат на 2043.83 лева. Разходите са свързани 100 % с разходи за външни услуги и разходи за управление от консумативен характер.

Към 28.02.2017 година считано от 04.2014 (Създаването на клъстера) неплатения членски внос е в размер на 3300 лева. С решение на Управителния съвет от 10.03.2017 години, компаниите които не изпълняват задълженията си са изключени от НКИТЕС. С тази мярка е постигнат стабилен състав на НКИТЕС и 100 % плащане на имуществените вноски по Устав.

Сумата от 3300 лева ще бъде отписана през финансовата 2017 година.


 

Банкова наличност към 31.12.2016 година е в размер на 3582.47 лева. Задълженията към подотчетни лица към 31.12.2016 са в размер на 72 лева.

Банковата наличност към 28.02.2017 година е 6062.47 лева.

Финансовият отчет с данните до 28.02.2017 показва правилността на решението за малък и фиксиран членски внос.

В заключение Управителният съвет счита, че планираните през 2016 година мерки за структурно укрепване на НКИТЕС са успешни.

Управителният съвет счита, че са налице нормални условия за стартиране на спомагателна стопанска дейност.

Управителният съвет счита, че чрез финансовите резултати от спомагателната дейност трябва да се засили дейностите подпомагащи утвърждаването на членовете на НКИТЕС на българския и европейския пазар.

София, 10.03.2017

инж. Борис Попов

НКИТЕС, изп. Директор