Legal Messages

null Протокол от заседание на Общо събрание, проведено на 27.09.2023

ПРОТОКОЛ

ОС-01-27.09.2023

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”

Днес, 27 септември 2023 г. в 15:00 часа, на адрес: бул. „Никола Петков” № 81, гр. София, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ” се събра редовно Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, с ЕИК 176660387, регистрирано с решение по фирмено дело № 154/2014 г., VI-3 с-в по описа на СГС, със седалище в град София, бул. „Никола Петков” № 81 (наричано по-долу “ НКИТЕС”).

Пълният текст на протокола може да намерите тук.

Доклад за дейността и финансов отчет за периода от 01.01.2022-31.12.2022 година.