Официални съобщения

null Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2018 година.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

И

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2018 ДО 31.12.2018


 


 

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е доброволно сдружение на физически и юридически лица.

НКИТЕС е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 176660387.

НКИТЕСе организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕСв тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

Основни цели на сдружението са:

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

За постигане на поставените цели през 2017 година бяха извършени следните дейности.

1. Преглед на компаниите, членове на клъстъра и анализ на активно участващите в организацията. Компании, които не желаят или не спазват Устава на Сдружението са изключени от състава НКИТЕС с решение на Управителния съвет УС-1-2018/09.02.2018.

Към 31.12.2018 НКИТЕС включва 12 компании и 3 физически лица, доказали своята ангажираност към организацията.

2. Договорът, съфинансиран от Европейската комисия с предмет: Разработка на концептуално ниво на „Система за превенция и ранно предупреждение от горски пожари“- ASPires се изпълнява съгласно плана. Всички дейности, отговорност на НКИТЕС са изпълнени и приети от управителния борд на проекта. Разработеният реален модел на кула за стационарно наблюдение, оборудвана със специализирани камери и метеостанция показа много висока ефективност и получи висока оценка на проведените през ноември изпитания на полигон в Банско.

Отговорностите на НКИТЕС се състоят в изготвянето на Уеб сайт www.aspires.eu, съдържащ допълнителна информация по този договор, организиране на маркетирането на проекта, изграждане на модел на стационарна кула, оборудвана с камери и друга апаратура за наблюдение на горски терени. 

Успешното изпълнение на този проект е крачка към регулярното ни участие в живота на европейската общност.

3. Поддържане в пълно експлоатационно състояние на вътрешната система на НКИТЕС за съвместна работа.

4. Поддържа се правилник за водене на финансово счетоводната дейност, който се допълва, в зависимост от потребностите.

5. В съществуващата документна система са качени всички финансови, организационни и други документи.

6. През март 2018 година беше организирано първото участие на НКИТЕС в изложението Smart Cities 2018. Бяха установени контакти с търговски представителства на водещи световни компании и държави. Заявено е участието на НКИТЕС и през 2019 година (16-18.04.2019).

Дейността на НКИТЕС през 2019 година следва да се насочи в следните направления:

1. Увеличаване на броя на членовете на НКИТЕС с физически и юридически лица, (но не на всяка цена) запълващи наличните празнини, касаещи проблематиката интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

2. Съществено подобряване на съвместната работа и информираност на членовете на НКИТЕС, чрез използването на изградените в НКИТЕС системи.

3. Управителният съвет счита, че трябва да се наблегне на дейностите, подпомагащи утвърждаването на членовете на НКИТЕС на българския и европейския пазар. В това отношение се очаква активна позиция и на самите членове на НКИТЕС.

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


 

Финансовата отчетна година на НКИТЕС е 01.01.2018-31.12.2018.

През финансовата 2018 година няма реализирана спомагателна стопанска дейност.

Приходите в НКИТЕС са от членски внос (редовен и целеви) и финансирания, свързани с проекта ASPires.

Приключването на финансовата 2018 година е изпълнено от инж. Борис Попов, Председател на Управителния съвет на НКИТЕС. През 01.2018 година са подадени електронно и приети документите към НСИ и НАП, с което ангажиментите на НКИТЕС към държавните финансови институции са изпълнени.

Всички финансови документи са налични и се съхраняват от Председателя на управителния съвет инж. Борис Попов.

Подадените към НАП комплект от документи е наличен в електронната система на НКИТЕС.

Фактурирания членски внос (редовен и целеви) за 2018 година е в размер на 29940,00 лева. Постъпленията от финансирания по проекта ASPires са 75046,07. лева. Разходите за 2018 година възлизат на 104986,07 лева. Разходите са свързани с разходи за външни услуги и разходи за управление.

През 2018 година е използван краткосрочен безлихвен заем в размер от 15000 лева, срещу който са финансирани дейности по проекта ASPires, подлежащи на отчитане през 2019 година. Заемът се покрива изцяло от финалното финансиране на проекта ASPires, очаквано към септември 2019 и подлежи на връщане към момента на получаване на финансирането.

Към 31.12.2018 година неплатения членски внос е в размер на 2002,76 лева. 

Банкова наличност към 31.12.2018 година е в размер на 9446.68 лева.

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 15628,80 лева. Задълженията към държавни институции, подлежащи за плащане по закон през 01.2019 година са в размер на 1363,79 лева.

Данните показват, че няма реализирани загуби спрямо 31.12.2017 година и няма реализира задължения, които да не са покрити от наличните банкови ресурси и очаквани финансирания по проекта ASPires.

НКИТЕС няма реализирана през 2018 година търговска дейност и съответно няма печалба от търговска дейност.


 

София, 26.03.2019

инж. Борис Попов

НКИТЕС, Председател на УС