Официални съобщения

null Общо събрание на 12.05.2022 от 16:00. Покана за участие

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“


 

ПОКАНА

За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“


 

Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-1-2022/22.02.2022г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се проведе на 12.05.2022 г., от 16.00 ч. в сградата на КАНТЕК при следния ДНЕВЕН РЕД:

  • Приемане на доклада на УС и председателя за дейността на Сдружението за 2021 г.
  • Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.
  • Освобождаване от отговорност на членовете на УС за финансовата 2021 г.
  • Разни.
  • Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messages. При липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.